ANALYSER AF MATERIALER

ANALYSE AF BYGNINGSMATERIALER

ALS Denmark tilbyder analyse af bygningsmaterialer såsom fuge, maling, træ og beton for en lang række forskellige metaller og organiske komponenter (PAH'er, PCB, kulbrinter). Vi tilbyder endvidere specialanalyser af bl.a. chrom VI og bromererede flammehæmmere i materialer. Kontakt os for mere information. 


TUNGMETALLER I MATERIALER
Tungmetaller såsom bly (Pb), cadmium (Cd), kviksølv (Hg) og zink (Zn) har været anvendt i bl.a. maling, kabler, vinduer og diverse afdækninger. Ved bortskaffelse og genanvendelse af byggematerialer er det derfor ofte nød-vendigt at udføre analyse for metaller. ALS Denmark har mere end 30 års erfaring i analyse af metaller i bygningsmaterialer.

Se vores metalanalyser i materialeprøver her.

PCB I FUGE OG MATERIALER
PCB (polychlorerede biphenyler) er en gruppe industrielt fremstillede chlo-rerede organiske stoffer, som især blev anvendt i fugemasse i byggeriet i 1960'erne og 1970'erne. De er efterfølgende blevet forbudt pga. deres miljø- og sundhedsskadelige egenskaber. ALS tilbyder analyse af fugemas-se og andre bygningsmaterialer for PCB.

Se vores analysepakker til PCB her.

ASBESTANALYSE
Asbest er fællesbetegnelsen for en gruppe af mineraler, som danner lange tynde fibre. Asbest har været anvendt i bl.a. eternitplader, isolering, flise-klæber og loftsplader, men efter det blev opdaget, at asbest var kræftfrem-kaldende, blev det helt forbudt i Danmark i 1980. Hos ALS tilbyder vi ak-krediteret kvalitativ analyse for 6 forskellige asbestfibre.  

Læs mere om asbest her.